Lauksaimnieki un mežsaimnieki bez maksas var saņemt individuālas konsultācijas 

Saimniekus, kuriem nepieciešams padoms resursu efektīvākai izmantošanai, aktuāla informācija augkopības, lopkopības vai mežsaimniecības nozarē, izpratne par savstarpējās atbilstības prasībām un videi draudzīgu saimniekošanu, var vērsties pie “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra” (LLKC) konsultantiem birojos visā Latvijā un pieteikties individuālām konsultācijām.
Kopš 2016. gada, septiņu gadu periodā, sniegtas individuālas konsultācijas lauksaimniecībā un mežsaimniecībā vairāk nekā 8300 klientiem. 
Ekonomikas sadaļā konsultāciju projekta ietvaros konsultācijas var saņemt saimniecības, kuru apgrozījums nepārsniedz 30 tūkstošus eiro. Konsultācijas tiek sniegtas gan par saimniecību resursu ekonomisko izvērtējumu, gan sastādīti biznesa un finanšu plāni u.c. Mazajām saimniecībām tā ir iespēja izvērtēt, kas notiek saimniecībās ar esošajiem resursiem, kā arī palīdz piesaistīt jaunas investīcijas un rada papildu finansējuma piesaistes iespējas. Šobrīd aktuāla ir saimniecību konkurētspējas un efektivitātes uzlabošana, kam nozīmīga loma ir finanšu piesaistei, kas var notikt tikai pie labas saimniecības ekonomiskās situācijas izvērtēšanas, ko sniedz konsultāciju projekta ietvars.
Augkopības sadaļā visvairāk konsultāciju sniegts par saimniecību atbilstību savstarpējās atbilstības prasībām, lauku karšu sastādīšanu, kultūraugu mēslošanas plānu izveidi, tāpat arī kūtsmēslu apsaimniekošanas plānu un mēslošanas līdzekļu uzskaiti. Būtisks konsultantu atbalsts saimniekiem ir augu maiņas plāna, sējumu struktūras veidošanā un kaitīgo organismu monitoringā. Saimnieki ir ļoti apmierināti ar saņemto pakalpojumu kvalitāti, un galvenais secinājums ir, ka laikus jāsakārto dokumentācija, jo jaunajā periodā ļoti daudz atskaišu būs jāiesniedz elektroniski. LLKC jau ir ieviesis digitālu saimniecības pārvaldības rīku – “Mans lauks”, kas ļauj saimniecībām uzkrāt datus vienuviet, ātrāk un ērtāk gatavot un iesniegt atskaites valsts institūcijās, saimniekojot pieņemt pārdomātākus lēmumus.
Mežsaimniecībā augstākais konsultāciju skaits sniegts dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzībā, kas sevī ietver ES nozīmes meža un purvu biotopu novērtēšanu. Ieteikumi bijuši arī savvaļas putnu aizsardzībā un meža apsaimniekošanas plānošanā upju, ūdenstilpju un purvu aizsargjoslās. Lielākā daļa meža īpašnieku konsultāciju ietvaros saņēma arī konsultācijas par meža apsaimniekošanas ekonomiskajiem jautājumiem. Aptaujas rāda, ka klienti ir apmierināti ar sniegto pakalpojumu kvalitāti un laiku, viņi iegūto informāciju izmanto meža apsaimniekošanā.
Lopkopības nozare augstu novērtē piedāvāto iespēju konsultēt saimniekus par dzīvnieku labturības, identifikācijas un reģistrācijas jautājumiem, kā arī pārtikas nekaitīgumu un dzīvnieku slimībām, to novēršanu. Spēcīgu un kompetentu lopkopības konsultantu komandu veido atbilstoša zināšanu bāze, kas tiek nepārtraukti papildināta kopā ar mūsdienīgo saimniekošanas sistēmu pieeju. Tādējādi tiek sasniegts efektīvākais rezultāts un saimnieki labprāt atgriežas pie konsultantiem pēc jauna padoma.

Individuālās konsultācijas var saņemt lauksaimniecības vai mežsaimniecības nozarē iesaistītās juridiskās vai fiziskās personas, kā arī fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību lauksaimniecības vai mežsaimniecības nozarē, kā arī lauksaimniecības vai meža zemes īpašnieki vai tiesiskie valdītāji. Konsultāciju skaits vienam gala labuma guvējam nav ierobežots, maksimālais atbalsta apmērs vienam gala labuma guvējam visā plānošanas periodā (2014–2020) ir 3000 eiro. 

Lai saņemtu individuālas konsultācijas lauksaimniecībā, jāsazinās ar tuvāko LLKC biroju, savukārt par mežsaimniecības jautājumiem – ar Meža konsultāciju pakalpojumu centru. Pieteikties konsultāciju atbalstam var arī internetā: https://www.mittoevents.com/konsultacijas/pieteikties