Atkārtota iespēja saņemt finansējumu invazīvo sugu ierobežošanai

Līdz 28. aprīlim ikviens var pieteikt savu projektu invazīvo sugu ierobežošanai papildus izsludinātajā grantu konkursa otrajā kārtā, ko sadarbībā ar Daugavpils Universitāti un Dabas aizsardzības pārvaldi rīko Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs.

“Otrā uzsaukuma papildkārtu sludinām, jo no saņemtajiem četriem projekta pieteikumiem, apstiprināšanai nodoti vien divi. Tādējādi pašlaik pieejams finansējums vēl vismaz četru projektu īstenošanai. Iespējams pieteikt arī jau zināmas ierobežošanas metodes, kā uzsvaru uz inovāciju liekot metodes pielietošanas laiku, biežumu vai apvienojot tās ar citām metodēm labāka rezultāta panākšanai,” pastāstīja Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Vides nodaļas projektu vadītāja un LIFE-IP LatViaNature projekta eksperte Evita Jaņēviča.

Konkurss izsludināts, lai atbalstītu projektus, kuros izmēģina jaunas, efektīvas, dabai draudzīgas un ekonomiski lietderīgas invazīvo sugu ierobežošanas metodes un pieejas. Iesniegt idejas pašu izdomātām, Latvijā iepriekš neizmantotām vai maz izmantotām metodēm var gan fiziskas un juridiskas personas, gan sadarbības grupas (tostarp pašvaldības). Prioritāri būs tie projekti, kas paredzēti puķu spriganes, vārpainās korintes, Kanādas zeltslotiņas, ošlapu kļavas un krokainās rozes ierobežošanai. Savukārt teritorijas ziņā prioritāras ir ūdensteces, ūdenstilpes un to krasti, īpaši aizsargājamas dabas teritorijas, kā arī ar tām ekoloģiski saistītas teritorijas. Idejas var pieteikt arī uz jebkuru citu invazīvo sugu, kas atrodama vietnē latvianature.daba.gov.lv “Invazīvo sugu pārvaldnieks”.

Viena projekta īstenošanai paredzētais finansējums ir no 1000 līdz 5000 eiro, un atbalsta apjoms ir līdz 100 %. Projekta apstiprināšanas gadījumā tas jāievieš divu gadu laikā no līguma parakstīšanas brīža.

Konkurss notiek projekta LIFE-IP LatViaNature ietvaros, un tā kopējais finansējums ir 20 000 eiro. Idejas pieteikumi jāsūta uz e-pasta adresi latvianature@llkc.lv (jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu) vai jānogādā tas uz sev tuvāko Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra biroju. Pirms idejas iesūtīšanas ar Nolikumu un detalizētu informāciju var iepazīties mājaslapā llkc.lv.

  

Invazīvo sugu izskaušanas darbi Daugavpilī jau ir sākušies. Martā Dabas aizsardzības pārvaldes LatViaNature projekta ietvaros sadarbībā ar Daugavpils valstspilsētas pašvaldību jau sākta invazīvo augu izskaušana Daugavpilī. Paredzēts ierobežot invazīvo sugu – ošlapu kļavas un Kanādas zeltgalvītes – izplatību 28 ha platībā bijušo mazdārziņu teritorijās – Vaļņu un Daugavas ielas krustojuma rajonā un gar Daugavas krastu, kā arī Gajoka mikrorajonā. Darbi ļaus sakārtot pilsētvidi un novērst apdraudējumu dabas daudzveidībai.

Līdz novembrim ekspertu vadībā šajās pilsētas daļās veiks invazīvo ošlapu kļavu un citu ainaviski nevērtīgo krūmu izzāģēšanu, zemes virskārtas frēzēšanu, lai ierobežotu invazīvo augu augšanu, graudzāļu piesēšanu, teritoriju regulāru pļaušanu vai trimmerēšanu. Tāpat nelielā teritorijas daļā paredzēta ošlapas kļavas stumbru gredzenošana un nozāģēto koku celmu apstrāde ar augu aizsardzības līdzekļiem. Nākamajos gados notiks teritoriju labvēlīga stāvokļa uzturēšana, jo darbi Daugavpilī plānoti līdz 2026. gadam. Degradētās bijušo mazdārziņu teritorijas atbrīvos no bīstamajām sugām, izveidos parkveida ainavu un sakārtos pilsētvidi, padarot to pievilcīgāku un drošāku gan pilsētas iedzīvotājiem, gan tūristiem. Vienlaikus tiek veikts šo teritoriju monitorings un metožu efektivitātes izvērtējums, lai dabas eksperti gūtu zinātniskus secinājumus un varētu sagatavot vadlīnijas invazīvo sugu izskaušanai Latvijas mērogā. Šīs Daugavpils teritorijas kalpos kā demonstrācijas vietas nozares profesionāļiem un ekspertiem.