Izskanējusi Ludzas novada vokālo ansambļu skate “Bolss 2023”

12. martā Ludzas kultūras namā aizvadīta Ludzas novada vokālo ansambļu skate “Bolss 2023”. Ansambļi izpildīja divas dziesmas – vienu pēc brīvas izvēles un vienu a cappella. Kolektīvu sniegumu vērtēja žūrija, kuras sastāvā bija Ludzas Mūzikas pamatskolas direktore Lolita Greitāne, Kārsavas Mūzikas un mākslas skolas direktore Vera Krišāne un Zilupes Mūzikas un mākslas skolas direktore Vera Doreiko-Sinkeviča. Vokālos ansambļus vērtēja 50 ballu sistēmā pēc šādiem kritērijiem: mākslinieciskais un tehniskais sniegums, vokālā kultūra, stila izjūta un kopējais iespaids.
Kopumā skatē piedalījās astoņi kolektīvi. Pēc žūrijas vērtējuma augstāko punktu skaitu un I pakāpi ieguva Salnavas KN sieviešu vokālais ansamblis “Kamenes” (48 punkti, vadītāja Marita Rudoviča). I pakāpi ieguva arī Ludzas KN sieviešu vokālais ansamblis “Iedvesma” (46,83 punkti, vadītājs Imants Bogomols), Zilupes KN sieviešu vokālais ansamblis “Fortuna” (45,33 punkti, vadītāja Irina Žukova, koncertmeistare Viktorija Tirša), Kārsavas KN sieviešu vokālais ansamblis “Sendienas” (45,17 punkti, vadītāja Rasma Kulamova), Mežvidu KN sieviešu vokālais ansamblis “Rasa” (42,83 punkti, vadītāja Lāsma Zunda), jauktais vokālais ansamblis “Bolss” (42,33 punkti, vadītāja Lāsma Zunda), kā arī Kārsavas KN vīru vokālais ansamblis “Akkords” (42 punkti, vadītāja Rasma Kulamova). Savukārt II pakāpi ieguva Mežvidu vīru vokālais ansamblis “Ozoli” (38,67 punkti, vadītāja Lāsma Zunda).
Ar savām skanīgajām balsīm skates dalībniekus iepriecināja Ludzas Bērnu un jauniešu centra popgrupa “Cielaviņa” (vadītāja Lolita Greitāne). 
Ludzas kultūras nama kultūras metodiķe Karīna Demko-Senkāne saka: “Jācer, ka nākamreiz kolektīvu skaits skatē būs vēl kuplāks, jo novadā ir ansambļi, kas dzied savam priekam, piedalās vietēja mēroga pasākumos un noteikti varēs sagatavoties skatei.”

Ansambļu vadītāji pēc labi padarīta darba

Valentīnas Razumovskas foto