Valsts zemes dienests atver datus

Atvērtie dati ikvienam interesentam ir pieejami datu portālā data.gov.lv

Valsts zemes dienests (VZD) Latvijas Atvērto datu portālā ir publicējis Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas teksta un telpiskos datus.

30 gadu laikā, kopš Valsts zemes dienesta izveidošanas, tā reģistros un datubāzēs ir uzkrāti daudz dažādi interesanti un vērtīgi dati. Ar dažiem no tiem plaši sastopamies ikdienā, piemēram, internetā meklējot adresi mums interesējošam muzejam vai atpūtas vietai, vai izmantojot kādu no navigācijas programmām. Savukārt citi dati tiek izmantoti, piemēram, iegādājoties vai pārdodot nekustamo īpašumu. Visi šie dati līdz šim bija pieejami par maksu un to tālāku izmantošanu ierobežoja dažādi normatīvie akti un citi nosacījumi. Šogad sabiedrībai kļuva pieejami Valsts adrešu reģistra, Nekustamā īpašuma tirgus informācijas sistēmas un Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas dati. Tagad šie dati ikvienam ir pieejami bez maksas, bez tālākas izmantošanas ierobežojumiem, kā arī tos var brīvi rediģēt un automatizēti apstrādāt.

Valsts zemes dienests atvērto datu veidā ir publicējis vispārējus aktuālus teksta datus, kas raksturo kadastra objektu – nekustamo īpašumu, zemes vienības, zemes vienības daļas, būves un telpu grupas. Atvērto teksta datu veidā ir publicēti tādi dati, kas nesatur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem, būvju stāvu plāni un telpu grupas plāni) vai kas pieejama tikai identificētai personai (piemēram, dati par kadastra subjekta īpašnieku, tiesisko valdītāju vai lietotāju, vai dati par telpu grupu labiekārtojumiem).

Tāpat Valsts zemes dienests Latvijas Atvērto datu portālā ir publicējis Valsts adrešu reģistra aktuālos un vēsturiskos teksta datus, kā arī telpiskos datus par adresācijas objektiem visā Latvijas Republikas teritorijā, datus no Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes, kas tiek uzturēta kadastrālās vērtēšanas vajadzībām un satur informāciju par vairāk nekā 1miljonu darījumu ar nekustamiem īpašumiem, kas Valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā ir reģistrēti kopš 2012. gada, kā arī datus par spēkā esošajiem vērtību zonējumiem.

Šos datus komersanti, studenti, pētnieki un datu entuziasti varēs izmantot, attīstot jaunas biznesa idejas vai noderīgu rīku izstrādes, kā arī veidojot jaunus pakalpojumus, pieņemot nozīmīgus biznesa lēmumus vai sagatavojot padziļinātu, uz valsts datiem balstītu pētījumu par Latvijas teritoriju, zemi un būvēm.

Atvērtie dati bez maksas ikvienam interesentam ir pieejami Latvijas Atvērto datu portālā data.gov.lv. Līdz ar datu atvēršanu VZD ir veicis izmaiņas arī portālā kadastrs.lv, nodrošinot plašākas iespējas bezmaksas datu pieejamībai. Plašāka informācija par atvērtajiem datiem pieejama tīmekļvietnē vzd.gov.lv.