Daugavpils Lielajā Stropu ezerā atklāti nelikumīgi krastu rakšanas darbi

Valsts vides dienests atgādina – lai veiktu virszemes ūdensobjektu padziļināšanu vai tīrīšanu, vispirms jāsaņem dienesta tehniskie noteikumi

Vasarā, līdz ar ūdens līmeņa pazemināšanos dažādās ūdenstilpēs, aktuāla ir ūdenstilpju un krastu tīrīšana. Valsts vides dienests atgādina – lai veiktu virszemes ūdensobjektu padziļināšanu vai tīrīšanu, neradot kaitējumu vai apdraudējumu videi un dabai, vispirms jāsaņem dienesta tehniskie noteikumi. Diemžēl šogad konstatēti jau vairāki ūdenstilpju tīrīšanas pārkāpumi bez dienesta izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem. Pārkāpums atklāts arī Daugavpilī – Lielajā Stropu ezerā veikti ezera krastu rakšanas darbi bez saskaņošanas ar Valsts vides dienestu.

Dienesta izdoti tehniskie noteikumi jāievēro, lai darbības veicējs neapzināti nenodarītu kaitējumu virszemes ūdensobjekta akvatorijai, tajā mītošajiem dzīvajiem organismiem un zivju resursiem, neiznīcinātu biotopus un šīs darbības veiktu pēc iespējas saudzīgāk, neatstājot vai būtiski samazinot tīrīšanas ietekmi uz virszemes ūdens objektu un tā ekosistēmu, kā arī neietekmētu apkārtējās teritorijas.

Šovasar pārkāpumi konstatēti arī Cēsu novadā – Gaujas upes krasta tīrīšana un dīķa rakšanas darbos no dīķa izraktā grunts ir novietota īpaši aizsargājamā biotopa teritorijā. Atklāta arī Pededzes upes gultnes tīrīšana, bet iesniegums dienestā par upes tīrīšanu vai padziļināšanu nav saņemts. Līdzīgs pārkāpums noteikts arī Madonas novadā – Sakārnīša ezera aizsargjoslā fiksēti rakšanas darbi ezera krasta daļā. Nelikumīgas darbības atrastas arī Valkas novada Salaiņa ezerā un Vidzemē pie jūras, kur ar ekskavatora palīdzību kāpa tika aizbērta ar melnzemi un laukakmeņiem, tādā veidā palielinot īpašumu uz pludmales rēķina.

 

Viens no pēdējā laikā spilgtākajiem piemēriem par nelikumīgu patvaļu ūdens objektu transformēšanā ir gadījums Dienvidkurzemē, kad jūnija vidū tika aizbērta Durbes upes izteka no Durbes ezera (attēlos). Šobrīd norisinās izmeklēšana, vainīgā persona vēl nav identificēta, taču pagājušajā nedēļā atkārtoti konstatētas patvaļīgas darbības – kāds nelikumīgi atracis izveidoto upes iztekas aizsprostu. Šādas nesaskaņotas un nepārdomātas darbības rada kaitējumu videi. Veicot hidroloģisko parametru aprēķinus, dienests bija nolēmis upes atrakšanas darbus veikt pēc mazūdens perioda beigām (līdz septembra beigām), tādā veidā pēc iespējas mazāk kaitējot zivju resursiem. Šobrīd, lai samazinātu pārmērīgu ūdens aizplūšanu no Durbes ezera, dienests ir veicis akmeņu krāvuma atjaunošanu. Lai nodrošinātu zivju migrāciju un atrisinātu Durbes ezera ūdens līmeņa pazemināšanos, pašvaldība ir pasūtījusi projektēšanu ūdens līmeņa regulēšanai – zivju ceļa izbūvei. Tāpat, lai nepieļautu atkārtotu pārkāpumu izdarīšanu, notikuma vieta tiks norobežota.

Dienests aicina izturēties atbildīgi pret apkārtējo vidi un ņemt vērā, ka bieži upes un ezeri atrodas aizsargājamās dabas teritorijās vai pastāv ierobežojumi to apsaimniekošanā, informēt Valsts vides dienestu par plānotajiem darbiem ūdenstilpēs, iesniedzot dienestā iesniegumu tehnisko noteikumu saņemšanai.

Iesniegumu var iesniegt, izmantojot e-pastu un e-adresi vai nosūtot to pa pastu. Dienests tehniskos noteikumus sagatavo elektroniskā formā, paraksta ar drošu elektronisko parakstu un nosūta uz e-adresi vai iesniegumā norādīto e-pasta adresi. Ja ūdensobjekta tīrīšana ietver darbības, kas atbilst būvniecības definīcijai pēc būvniecību regulējošo normatīvo aktu kritērijiem, tad tehniskie noteikumi šādām darbībām tiek izsniegti Būvniecības informācijas sistēmā. Tāpat iedzīvotājiem ir iespēja digitāli saņemt informāciju (izziņu) par to, vai plānotajai darbībai saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums, sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums vai tehniskie noteikumi.

Virszemes ūdensobjektu tīrīšanu nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr. 475 – tajos ir noteikti arī izņēmumi, kad tehniskie noteikumi nav nepieciešami. Tehniskos noteikumus nav nepieciešams saņemt darbiem, kas plānoti uz virszemes ūdensobjektiem viena īpašuma robežās (strautiem, urgām un dīķiem). Vēl tehniskie noteikumi nav nepieciešami virszemes ūdensobjektu tīrīšanai vai padziļināšanai īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, kurai ir izstrādāts un noteiktā kārtībā apstiprināts dabas aizsardzības plāns, ja darbus veic saskaņā ar šo plānu; mākslīgu ūdensobjektu padziļināšanai un tīrīšanai, ja šis ūdensobjekts atbilst normatīvajiem aktiem par meliorācijas sistēmām un to hidrotehniskām būvēm; zivju dīķu tīrīšanai vai padziļināšanai (sākotnējā projektētā dziļuma atjaunošanai), ja šis objekts neatrodas uz dabiskas ūdensteces; ūdensaugu pļaušanai privātās ūdenstecēs vai ūdenstilpēs, ja pļaušana notiek laikposmā no 1. jūlija līdz 31. martam. Visos pārējos gadījumos Valsts vides dienesta tehniskie noteikumi ir jāsaņem, arī tad, ja virszemes ūdensobjektu tīrīšanai vai padziļināšanai netiek izmantota tehnika.