Lauku uzņēmēji var daļēji dzēst kredītprocentus

Primārie lauksaimniecības produkcijas ražotāji, lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības, lauksaimniecības produktu pārstrādes komersanti, kā arī pretendenti, kas darbojas zvejniecībā un zvejas produktu apstrādē līdz 20. septembrim var pieteikties valsts atbalstam kredītprocentu daļējai dzēšanai...